רשות העתיקות, מינהל שימור משרד הפנים, מינהל התכנון רשות הטבע והגנים משרד הפנים, מינהל התכנון רשות העתיקות, מינהל שימור רשות הטבע והגנים וועדת מורשת עולמית הוועד הישראלי לאונסקו איגוד המתכננים בישראל עמותת אדריכלים מאוחדים בישראל הארגון הישראלי לשימור נכסי תרבות המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל איגוד המוזאונים ואיקו"ם ישראל איקומוס ישראל האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע אוניברסיטת בר אילן בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל אוניברסיטת חיפה המכללה האקדמית גליל מערבי אוניברסיטת תל אביב האוניברסיטה העברית בירושלים אוניברסיטת בן גוריון בנגב
מפגשים בין מורשת טבע ומורשת תרבות
 
נופים שמתקיים בהם שילוב של טבע ומעשה ידי אדם הוגדרו באמנה נופי תרבות.

נופים אלו מבטאים יחסי קרבה בין האדם ויצירתו התרבותית לבין סביבתו הטבעית.

הם ממחישים את התפתחות החברה האנושית וההתיישבות במהלך התקופות, בשל אילוצים פיזיים של הסביבה הטבעית מחד גיסא, ובשל השפעתם של כוחות חברתיים, כלכליים ותרבותיים מאידך גיסא.
תפיסתם של נופי תרבות כמשאב מוגבל ומאוים מאפשרת לקדם את הטמעתם בתכנון הארצי.

כך הם זוכים לא רק להכרה של סוכני המורשת, אלא גם להגנה מפני שינויים לא מבוקרים במרחב המאיימים על המשך קיומם.
נושא זה מציב שאלות באשר לגישת התכנון הארצי אל נופי התרבות בישראל בעבר ובימינו, לקראת קביעת גורלם ועתידם של נופי התרבות בארץ.


Powered By teti-tu